Riktlinjer

Värnamo Sliperi & Glasmästeri AB (VSG) är medlem i branschföreningen Svensk Planglasförening och följer de regler och villkor som branschen tagit fram. Nedan finns informationsmaterial från Svensk Planglasförening i PDF-format:

Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07.
Planglas, branschspecifika tillägg 2009 09-01-01.
Lagring och hantering av planglas
Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas, november 2016.

Publikationer för vägledning vid användning av glas

Repor i glas. Information från Svensk Planglasförening
Goda råd och fakta om glas. Information från Svensk Planglasförening
Glassäkra miljöer – bostäder
Glassäkra miljöer – förskolor
Glassäkra miljöer – publika lokaler

 

Allmän information om CE-märkning

CE-märkning visar att våra produkter överensstämmer med gällande europeisk teknisk standard.

Märket visar dels brukare av glas, myndigheter och andra att olika krav/direktiv är uppfyllda dels att föreskriven kontroll av konstruktion och tillverkning sker. De krav som ställs avser bl.a. säkerhet vid användning, hälsa och miljö.

I Sverige utövar Boverket tillsyn för att se till att de olika kraven/direktiven följs. När en produkt uppfyller kraven i lagtexten, får tillverkaren förse produkten med CE-märket och sälja den i hela EU/EES-området utan ytterligare godkännanden, anpassningar eller omprovningar.

VSG har anlitat ett Notifierat Organ (Kiwa GmbH) för att prova produkter och kontroll av produktion. Allt arbete inom VSG AB har dokumenterats, från inköp av råmaterial, tillverkning, leveranser och reklamationer.  Kiwa utför kontroll av teknisk dokumentation, kontroll av fabrik och tillverkning, typprovning, fortlöpande övervakning och utvärdering samt godkännande av tillverkningskontroll i fabriken.

VSG AB har i dagsläget ett flertal CE-märkta produkter, arbetet pågår för att certifiera fler produkter. CE-märkta produkter för närvarande:

Termiskt härdat glas  EN 12150-2
Värmeförstärkt glas  EN 1863-1
Laminerat glas  EN 14449
Duschvägg  EN 14428

Beställning av prestandadeklaration (DOP) Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Dessutom gäller det även i Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och i Turkiet. Detta regleras i EU:s byggproduktförordning nr 305/2011. I kontaktformuläret nedan beställer ni prestandadeklarationer, DOP (Declaration Of Performance) ifrån VSG AB. De uppgifter som krävs för att vi ska kunna skicka en DoP finns på etiketten med CE-informationen.